HIT TEATAR

Miramarska 13 c

10 000 Zagreb

OIB 01295562212

MAIL: hit.teatar@yahoo.com, info@hit-teatar.hr

MOB: +385 91 762 4099